پریمیر لیگ انگلیس
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان کریستال پالاس ۲ - ۲ لستر سیتی ۰ - ۱
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان اورتون ۳ - ۱ برنلی ۰ - ۰
۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰ پایان منچستر یونایتد ۲ - ۰ چلسی ۱ - ۰
۲۸ فروردین ۱۳۹۶ ۱۹:۰۰ پایان میدلزبورو ۱ - ۲ آرسنال ۰ - ۱
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ ۱۶:۳۰ پایان سات همپتون ۰ - ۳ منچستر سیتی ۰ - ۰
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان استوک سیتی انگلیس ۳ - ۱ هال سیتی ۱ - ۰
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان ساندرلند ۲ - ۲ وست هام ۱ - ۱
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ ۱۱:۳۰ پایان تاتنهام ۴ - ۰ بورنموث ۲ - ۰
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان واتفورد ۱ - ۰ سوانسی سیتی ۱ - ۰
۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ۱۲:۳۰ پایان وست برومویچ ۰ - ۱ لیورپول ۰ - ۱
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ چلسی ۳۱ ۲۴ ۳ ۴ ۶۵ ۲۵ ۷۵
۲ تاتنهام ۳۱ ۲۰ ۸ ۳ ۶۴ ۲۲ ۶۸
۳ لیورپول ۳۲ ۱۸ ۹ ۵ ۶۸ ۴۰ ۶۳
۴ منچستر سیتی ۳۱ ۱۸ ۷ ۶ ۶۰ ۳۵ ۶۱
۵ منچستر یونایتد ۳۰ ۱۵ ۱۲ ۳ ۴۶ ۲۴ ۵۷
۶ آرسنال ۳۰ ۱۶ ۶ ۸ ۶۱ ۳۹ ۵۴
۷ اورتون ۳۲ ۱۵ ۹ ۸ ۵۷ ۳۶ ۵۴
۸ وست برومویچ ۳۲ ۱۲ ۸ ۱۲ ۳۹ ۴۱ ۴۴
۹ سات همپتون ۳۰ ۱۱ ۷ ۱۲ ۳۷ ۳۷ ۴۰
۱۰ واتفورد ۳۱ ۱۰ ۷ ۱۴ ۳۶ ۵۲ ۳۷
۱۱ لستر سیتی ۳۱ ۱۰ ۶ ۱۵ ۳۹ ۵۱ ۳۶
۱۲ برنلی ۳۲ ۱۰ ۶ ۱۶ ۳۲ ۴۴ ۳۶
۱۳ استوک سیتی انگلیس ۳۲ ۹ ۹ ۱۴ ۳۴ ۴۷ ۳۶
۱۴ وست هام ۳۲ ۱۰ ۶ ۱۶ ۴۲ ۵۷ ۳۶
۱۵ بورنموث ۳۲ ۹ ۸ ۱۵ ۴۵ ۵۹ ۳۵
۱۶ کریستال پالاس ۳۱ ۱۰ ۴ ۱۷ ۴۲ ۵۰ ۳۴
۱۷ هال سیتی ۳۲ ۸ ۶ ۱۸ ۳۳ ۶۴ ۳۰
۱۸ سوانسی سیتی ۳۲ ۸ ۴ ۲۰ ۳۷ ۶۷ ۲۸
۱۹ میدلزبورو ۳۱ ۴ ۱۲ ۱۵ ۲۲ ۳۷ ۲۴
۲۰ ساندرلند ۳۱ ۵ ۵ ۲۱ ۲۴ ۵۶ ۲۰